گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

350px-Ferdowsi_tomb4_3118

به نام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد

گروه زبان و ادبیات فارسی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان یکی از باسابقه ترین گروههای آموزشی دانشگاه می باشد و با تعداد قابل توجهی دانشجو در رشته زبان و ادبیات فارسی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (phd) با گرایشهای مختلف همچنان فعال می باشد. این گروه در حال حاضر ۱۴ عضو هیأت علمی  تمام وقت دارد.