گروه آموزشی تربیت بدنی

3Capture_1180


ز نیرو بود مرد را راستی                       ز سستی کژی زاید و کاستی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۰ با تلاش و کوشش اعضای گروه و همچنین ریاست محترم وقت دانشگاه شکل گرفت که در پی این تلاش ها سال ۱۳۹۱ کارشناسی ارشد و دکترا نیز پذیرش داشت و در حال حاضر با ۲ ورودی دکترا و ۴ کارشناسی ارشد به فعالیت خود ادامه می دهد. هم اکنون مدیریت گروه تربیت بدنی به عهده دکتر رحیم میرنصوری می باشد. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در حال حاضر با پذیرا بودن دانشجویان گرایش فیزیولوژی ورزش در سه مقطع به کار خود ادامه می دهد.