گروه آموزشی جغرافیا

گروه علوم جغرافیایی دانشگاه لرستان در سال 1386 با یک عضو هیئت علمی (دکتر داریوش یاراحمدی) و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی آب و هواشناسی شروع به کار کرد. در سال های بعد با افزایش تعداد اعضای هیئت علمی در گرایش های تخصصی جغرافیا مانند اقلیم شناسی، برنامه ریزی شهری، جغرافیای سیاسی، ژئومورفولوژی و برنامه ریزی روستایی، پذیرش دانشجو در رشته اقلیم شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1392 آغاز گردید. در سال های 1393 و 1396 با راه اندازی رشته های جغرافیا و دفاع مقدس و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد این رشته ها آغاز گردید.

گروه جغرافیا در حال حاضر دارای 8 عضو هیئت علمی در تخصص های ذکر شده در بالا می باشد که از این تعداد 3 نفر دارای مرتبه دانشیاری و 5 نفر دارای مرتبه استادیاری هستند.

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل شده گروه جغرافیا تاکنون در مقطع کارشناسی 350 نفر، کارشناسی ارشد 59 نفر و دکتری 10 نفر بوده اند. هم چنین تعداد دانشجویان در حال تحصیل گروه در مقطع کارشناسی 107 نفر، کارشناسی ارشد 96 نفر و دکتری 22 نفر هستند.