گروه آموزشی تاریخ و باستان شناسی

    قلعه فلک الافلاک خرم آباد 

گزارش تصویری