اخبار

موافقت با ارتقای مرتبه چهار عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان در اولین نشست از دور ششم هیئت ممیزه

۱۴۰۳/۰۳/۲۹

در اولین نشست از دور ششم هیئت ممیزه دانشگاه لرستان، به ریاست دکتر علی نظری، رئیس این دانشگاه و با حضور اعضای جدید، براساس بررسی پرونده‌های علمی، برپایه رأی‌گیری، با ارتقای چهار عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان به مرتبه علمی استاد، موافقت شد.

اسامی ارتقاءیافتگان براساس حروف الفبا:

1_ دکتر اسماعیل رک‌رک؛ عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی برق قدرت؛ دانشکده فنی و مهندسی؛ ارتقاء به استاد.

2_ دکتر سیدمحمود میرزایی‌الحسینی؛ عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ ارتقاء به استاد.

3_ دکتر علی نوری؛ عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ ارتقاء به استاد.

4_ دکتر حجت وحدتی؛ عضو هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت؛ دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ ارتقاء به استاد.

گزارش تصویری

۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۴:۴۸
۱۴۰۹ بازدید