06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٩ دی ١٣٩٦

امروز

اخبار > دستورالعمل برگزاري امتحانات پایانی ترم جاری  چاپ        ارسال به دوست

دستورالعمل برگزاري امتحانات پایانی

دستورالعمل برگزاري امتحانات پایانی ترم جاری

 

 

 

 

  بسمه تعالی 

دستورالعمل برگزاري امتحانات پایانی

  با سلام و احترام

  بدینوسیله دستورالعمل برگزاري امتحانات پایانی به حضور ارسال می گردد . مستدعی است دستور فرمایند مفاد شیوه نامه برگزاري امتحانات به نحو مطلوبی به اطلاع گروه هاي آموزشی،  اداره آموزش دانشکده، اساتید و دانشجویان رسانیده شود .

  1) به استناد تقویم آموزشی دانشگاه مقرر گردید امتحانات پایان ترم جاري کلیه مقاطع تحصیلی به جزء مقطع دکتري مطابق برنامه امتحانی ثبت شده در سیستم گلستان در مهلت تعیین شده برگزار شوند . در غیر  اینصورت چنانچه امتحانی بعد از مهلت تعیین شده و یا خارج از برنامه ثبت شده در سیستم گلستان برگزار گردد از درجه اعتبار ساقط و مردود شناخته می شود . مسئولیت نظارت براین موضوع بر عهده اداره آموزش ومعاون  آموزشی دانشکده مربوطه است.

  2) برگزاري امتحانات واحد عملی دروس قبل از تاریخ مقرر انجام پذیرد.

  3) مسئولیت برگزاري امتحانات پایان ترم بر عهده گروههاي آموزشی می باشد. لذا براین اساس حضور مستمر مدیران وکارشناسان گروههاي آموزشی درجلسات امتحان (یک ربع قبل از شروع امتحانات) الزامی است.

  4)مسئولیت نظارت بر حسن اجراي امتحانات پایان ترم هر دانشکده بعهده معاونت آموزشی دانشکده مربوطه است. گروه هاي آموزشی موظفند با معاونت آموزشی دانشکده ها در این خصوص نهایت همکاري را داشته باشند .

  5)برگزاري امتحانات کلیه دروس اعم ازعمومی، پایه و تخصصی هر دانشکده توسط همان دانشکده برگزارمی گردد . گروه آموزشی موظف است برنامه امتحانات پایان نیمسال را از سیستم گلستان استخراج و جهت اطلاع دانشجویان در تابلوي اعلانات نصب نماید . ملاك برنامه امتحانی براي اداره کل امور      آموزشی، برنامه درجشده در نرم افزار گلستان است.

  6)مدیران گروههاي آموزشی موظفند قبل از شروع امتحانات ،ابلاغ برنامه امتحانی اساتید گروه آموزشی مربوطه را از طریق گزارش شماره 1464 نرم افزار آموزشی گلستان استخراج و با امضاي مدیر گروه آموزشی تحویل شخص استاد نمایند.

  7) حضوراساتید محترم درجلسه امتحانی (یک ربع قبل از شروع امتحان) الزامی است و در صورت عدم حضور استاد و عذر موجه )فوت بستگان ، حوادث غیر مترقبه ، بیماري(، ضمنبرگزاري امتحان درس با حضور مدیریت گروه آموزشی ، به ازاي هر واحد درسی 3 ساعت ازحق التدریس استاد مربوطه کسر     و درصورت عذر غیرموجه به هیأت انتظامی اساتید معرفی خواهد شد . عدم حضور همزمان استاد دریکی از جلسات موازي بلامانع است.

  8) همراه داشتن کارت امتحانی در هر جلسات امتحان الزامی است و دانشجو موظف است به هنگام برگزاري امتحان کارت خود را در سمت چپ سینه خود الصاق نماید. مسؤلیت تطبیق عکس دانشجو با مندرجات کارت به عهده گروه آموزشی است. نظارت بر حسن اجراي این موضوع به عهده ادارات         آموزش دانشکده ها میباشد.

  9) دانشجویان می بایست با مراجعه به سایت( .ac.ir(www.golestan.lu کارت ورود به جلسه امتحانات خود را استخراج و آن را ممهور به مهر اداره آموزش دانشکده مربوطه نمایند . در این خصوص ادارات آموزش دانشکده ها و گروه آموزشی موظف است به نحو مطلوبی اطلاع رسانی نماید .

  توجه: دسترسی کلیه کاربران سیستم گلستان(بغیر از دانشجو)جهت اخذ کارت دانشجویی مسدود گردیده است.

  10) گروه هاي آموزشی موظفند اسامی دانشجویان بدهکار را از گزارش شماره 156 سیستم گلستان استخراج و در تابلوي اعلانات گروه و دانشکده جهت اطلاع دانشجویان بدهکار نصب نماید.

  11)مقرر گردید دانشکده ها از لیست حضور و غیاب امتحانی که در نرم افزارگلستان بصورت تصویري درج گردیده است، استفاده نمایند و از افزودن دستی نام دانشجو در ذیل لیست مذکور اجتناب نمایند .

  12) کلیه دانشجویان موظفند قبل از خروج از محل امتحان، لیست حضور و غیاب جلسه امتحانی را امضاء نمایند . در غیر این صورت غایب محسوب می گردند .

  13) ادارات آموزش دانشکده ها موظفند غیبت هاي امتحانی را در سیستم گلستان به آدرس:آموزش جلسه - درس،امتحان،نمره امتحان دانشجویان غایب در امتحان درج نمایند. 

  14)مقررگردید گروههاي آموزشی از نمونه فرم صرورت جلسره پایرانی امتحانرات در سیستم گلستان(گزارش 203 ) استفاده نمایند و از آن سه نسخه تهیه و یک  نسخه از آن را تحویدل استاد مربوطه دهند .

  15) دانشجویان ملزم هستند 20 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاري امتحان حضورداشته  باشند. لذا از ورود دانشجویانی که به هر دلیل تأخیر داشته باشند در جلسه امتحان جلوگیري به  عمل خواهد آمد و براي آنها در صورت جلسه امتحانی غیبت درج می گردد .

  16) مسئولیت نظارت بر این امر به عهده مسئول اداره آموزش دانشکده مربوطه است.

  17)تمام برگه هاي امتحانی ، دفترچه سوالات امتحانی و پاسخنامه ها باید مهمور به مهر اداره امتحانات  آموزش دانشکده مربوطه باشد .

  18) به استناد مصوبات شوراي آموزشی دانشگاه مقرر گردید اساتید نمرات را در مهلت هاي مقرر منحصراً  ثبت اینترنتی نمایند و از درج نمرات در تابلو اعلانات خودداري نمایند و ادارات آموزش دانشکده ها موظف  هستند در این خصوص اطلاع رسانی نمایند .

  19) به استناد مواد آیین نامه اي ، مهلت رسیدگی به اعتراضات نمرات ثبت موقت شده(در سیستم  گلستان به صورت اعلام نشده مشخص شده اند) توسط اساتید حداکثر 7 روز میباشد . دانشجوي معترض موظف  است اعتراض خود را صرفادر سامانه گلستان ثبت نماید ، در غیر اینصورت اعتراضی وارد     نمی باشد .

  20) جهت رسیدگی به اعتراضات نمرات، اساتید موظفند مهلت لازم را براي رسیدگی به اعتراضات به هنگام  ثبت اینترنتی نمرات در سیستم گلستان براي درس مورد نظر تعریف و لحاظ نمایند .

  21)به استناد مواد آیین نامه اي و بخشنامه وزارتخانه ، اساتید موظفند در صورت اعتراض دانشجویان به  نمرات خود، ورقه امتحانی را در حضور مدیر گروه و شخص دانشجوي معترض بازبینی نمائید .

  22) مقرر گردید نمرات دروس ناتمام در سیستم گلستان ثبت واعلام گردند و به اطلاع دانشجو  رسانیده شود درس ناتمام را براي ترم بعدي مجدداً انتخاب واحد نماید .

  23) حداکثر مهلت رسیدگی به غیبت هاي پزشکی در جلسات امتحانی 5 روز پس از برگزاري امتحان مربوطه است و اداره آموزش دانشکده موظف به رعایت این بند می باشد . در خصوص  بیماریهایی سر پایی دانشجو می بایستی همان روز به پزش معتمد(خانه سلامت - دکتر دارابی) دانشگاه مراجعه ،

  و گواهی آنان مورد بررسی و تأیید قرار گیرد . ضمنا اخذ درس یا دروس حذف شده پزشکی در  نیمسالهاي بعدي جهت دانشجویان روزانه ورودي 911 به بعد طبق آیین نامه جدید آموزشی منوط به  پرداخت شهریه برابر تعرفه هاي مربوطه نوبت دوم، )شبانه(می باشد .

  24) تکثیر سؤالات امتحانی با استفاده از فرم مربوطه در محل انتشارات دانشگاه از شروع لغایت پایان امتحانات  انجام خواهد شد و مسئول تکثیر موظف است در اطاق قرنطینه و فقط با حضور استاد درس و ناظر حراست به  تکثیر سؤالات اقدام نماید و در پایان تکثیرکلیه سوالات امتحانی حتی اوراق باطله را   به استاد درس تحویل  نماید. 

  25) مسئولیت حفظ و نگهداري سؤالات تا زمان برگزاري امتحان بعهده استاد درس است.

  26)با استناد به آیین نامه آموزشی، اساتید محترم موظف و مکلفند اوراق امتحانی و کلیه پاسخنانه ها را بعد   از رسیدگی به اعتراضات و ثبت نهایی نمرات امتحانی حداکثر ی نیمسال تحصیلی در مکان امنی نزد خود  نگهداري نمایند و پس از آن می توانند آنها را امحا نمایند .

  27) پرداخت حق التدریس اعضاي هیأت علمی واساتید مدعو منوط به ثبت نهایی اینترنتی  نمرات در مهلت هاي مقرر می باشد .

  28) همراه داشتن ماشین حساب ( مگر در مواردي که استاد درس مجاز بودن آن را اعلام نماید ) تلفن  همراه ، کتاب، جزوه، یاداشت در جلسه امتحان ممنوع و تقلب محسوب میشود . رد و بدل کردن لوازم التحریر  ، ماشین حساب، برگه سؤالات و پاسخنامه ، عدم رعایت نظم جلسه ، صحبت کردن در     جلسه امتحان توهین بهمراقبین و عدم تحویل سؤالات در پایان هر جلسه امتحانی ، فرستادن شخص دیگري به جاي خود در امتحان یاشرکت به جاي دیگري در امتحان جزو تقلبات امتحانی محسوب شده و طبق مقررات به کمیته انضباطی معرفیخواهند شد .

  29)در صورت بروز هرگونه موارد بی انضباطی و تخلفات امتحانی مراتب می بایست مطابق نمونه فرم جدید  در سه نسخه صورتجلسه و در پایان همان روز کاري به اداره کل آموزش ارسال گردد. ضمنا دانشجو می تواند تا پایان  وقت در جلسه امتحان حضور داشته باشد. در پایان برگه امتحانی وي تحویل     استاد درس گردد.

مدیریت امور آموزشی دانشگاهدانلود فايل : دستور_العمل_امتحانات.pdf ( 213KB )


١٣:٥٧ - سه شنبه ٥ دی ١٣٩٦    /    شماره : ٣٧٧١    /    تعداد نمایش : ٧٧خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات