06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨

امروز

اعضای هیأت علمی

مهرداد امیری گروه آموزشی معارف اسلامی استادیار صفحه خانگی
حبیب حاتمی کنکبود گروه آموزشی معارف اسلامی استادیار صفحه خانگی
عابدین درویش پور گروه آموزشی معارف اسلامی استادیار صفحه خانگی
محمد رضا خدائی گروه آموزشی معارف اسلامی مربی صفحه خانگی
شهرام رهنما حسنوند گروه آموزشی معارف اسلامی استادیار صفحه خانگی
شیر محمد علی پور عبدلی گروه آموزشی معارف اسلامی مربی صفحه خانگی
حسین فلاحی اصل گروه آموزشی معارف اسلامی استادیار صفحه خانگی
اردشیر منظمی گروه آموزشی معارف اسلامی استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات