06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩

امروز

سرفصل مصوبه 1394 و چارت درسی حقوق

سرفصل حقوق مصوبه 1394 و چارت درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته حقوق دانشگاه


عنوان لینک
سرفصل مصوبه 1394 رشته حقوق لینک دانلود
چارت دروس کارشناسی حقوق لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات