06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦

امروز

معرفی گروه

ز نیرو بود مرد را راستی                       ز سستی کژی زاید و کاستی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه لرستان در سال 1390 با تلاش و کوشش اعضای گروه و همچنین ریاست محترم وقت دانشگاه شکل گرفت که در پی این تلاش ها سال 1391 کارشناسی ارشد و دکترا نیز پذیرش داشت و در حال حاضر با 2 ورودی دکترا و 4 کارشناسی ارشد به فعالیت خود ادامه می دهد. هم اکنون مدیریت گروه تربیت بدنی به عهده دکتر رحیم میرنصوری می باشد. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در حال حاضر با پذیرا بودن دانشجویان گرایش فیزیولوژی ورزش در سه مقطع به کار خود ادامه می دهد. از جمله مشکلات این گروه عدم فضای (آموزشی، ورزشی و آزمایشگاهی) کافی است

امتیازدهی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات