06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

اعضای هیأت علمی

مهدی شاهین گروه آموزشی علوم سیاسی استادیار صفحه خانگی
محسن عبدالهی گروه آموزشی علوم سیاسی استادیار صفحه خانگی
شهریار فرجی نصیری گروه آموزشی علوم سیاسی استادیار صفحه خانگی
محسن بیات گروه آموزشی علوم سیاسی استادیار صفحه خانگی
مهدی ذوالفقاری گروه آموزشی علوم سیاسی استادیار صفحه خانگی
حسین زینی وند گروه آموزشی علوم سیاسی مربی صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات