06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨

امروز

کارشناس گروه

سید عین الله موسوی کارشناس گروه معارف اسلامی و فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن مستقیم: 33120103- 066 داخلی: 1261 تلفن:33120106فاکس: 33120003-066

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات