06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩

امروز

مدیر گروه

alizadeh

حسین محمودی

رشته تحصیلی:حقوق خصوصی

رتبه علمی: استادیار

صفحه خانگی


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات