06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

کارشناس گروه

چنگیز شاه کرمی کارشناس گروه علوم سیاسی و حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 33120106 داخلی: 1272 فاکس: 33120003-066

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات