06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦

امروز

اطلاعیه های گروه

انتصاب مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
انتصاب مدیر جدید گروه زبان و ادبیات انگلیسی
انتصاب دکتر غلام حسین حسینی بعنوان مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
 ١٠:٢٩ - سه شنبه ٩ آبان ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
چارت درسی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
چارت درسی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
چارت درسی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
 ١٦:١٧ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
چارت درسی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
چارت درسی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
چارت درسی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
 ١٦:١٤ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه درسی دانشجویان دکتری روانشناسی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان دکتری روانشناسی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان دکتری روانشناسی ورودی مهرماه 1396
 ١٦:١١ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه درسی دانشجویان دکتری روانشناسی تربیتی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان دکتری روانشناسی تربیتی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان دکتری روانشناسی تربیتی ورودی مهرماه 1396
 ١٦:٠٨ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ورودی مهرماه 1396
 ١٦:٠٧ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی ورودی مهرماه 1396
 ١٦:٠٤ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی روانشناسی ورودی مهرماه 1395
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی روانشناسی ورودی مهرماه 1395
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی روانشناسی ورودی مهرماه 1395
 ١٥:٣٥ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه درسی دانشجویان
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی روانشناسی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی روانشناسی
 ١٤:٣٢ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
چارت روانشناسی کارشناسی
چارت کارشناسی روانشناسی
جارت جدید کارشناسی روانشناسی
 ١١:٠٨ - يکشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات