06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

امروز

چارت دروس

جهت دانلود چارت دروس کارشناسی کلیک نمایید


عنوان لینک
چارت دروس کارشناسی ژئومرفولوژی لینک دانلودژئومرفولوژی
چارت دروس کارشناسی جغرافیا لینک دانلود کارشناسی جغرافیا
چارت دروس کارشناسی آب و هواشناسی لینک دانلود کارشناسی آب و هوا
چارت دروس کارشناسی ارشدجغرافیاوبرنامه ریزی گردشگری لینک دانلودکارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی
چارت کارشناسی ارشد آب و هواشناسی کاربردی چارت کارشناسی ارشد آب و هواشناسی کاربردی
چارت کارشناسی ارشد جغرافیا و دفاع مقدس چارت کارشناسی ارشد جغرافیا و دفاع مقدس
چارت دکتری آب و هوا شناسی لینک دانلود دکتری آب و هوا شناسی
چارت دکتری آب و هواشناسی 97 به بعد لینک دانلود دکتری آب و هوا شناسی 97 به بعد

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات