06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

امروز

تحصیلات تکمیلی دانشکده

کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم : فتانه کاییدی

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت امور فرهنگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات