06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

امروز

اعضای هیأت علمی

مصطفی بهرامی گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی
محمد فتحی گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی
رحیم میر نصوری گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی
وحید ولی پور ده نو گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی
علی یاور عزیزپور فرد گروه آموزشی تربیت بدنی مربی صفحه خانگی
مسعود رحمتی گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات