06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧

امروز

دکترا

دروس ارائه شده دکتری تربیت بدنی :


عنوان لینک
لیست دروس ارائه شده رشته تربیت بدنی دکتری2 لینک دانلود
لیست دروس ارائه شده رشته تربیت بدنی دکتری4 لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات