06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

معرفی گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 

به نام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد

گروه زبان و ادبیات فارسی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان یکی از باسابقه ترین گروههای آموزشی دانشگاه می باشد و با تعداد قابل توجهی دانشجو در رشته زبان و ادبیات فارسی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (phd) با گرایشهای مختلف همچنان فعال می باشد. این گروه در حال حاضر 14 عضو هیأت علمی  تمام وقت دارد. 

                                         

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات