06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

معرفی گروه

گروه علوم جغرافیایی دانشگاه لرستان دارای سه مقطع کارشناسی  جغرافیا  و کارشناسی ارشد و دکترا  می باشد. مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایشهای 1-جغرافیا و دفاع مقدس و2- جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری 3-  آب و هوا شناسی کاربردی می باشد . در مقطع دکتری دارای رشته آب و هواشناسی کاربردی می باشد.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات