06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

معرفی گروه

ز نیرو بود مرد را راستی                       ز سستی کژی زاید و کاستی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه لرستان در سال 1390 با تلاش و کوشش اعضای گروه و همچنین ریاست محترم وقت دانشگاه شکل گرفت که در پی این تلاش ها سال 1391 کارشناسی ارشد و دکترا نیز پذیرش داشت و در حال حاضر با 2 ورودی دکترا و 4 کارشناسی ارشد به فعالیت خود ادامه می دهد. هم اکنون مدیریت گروه تربیت بدنی به عهده دکتر رحیم میرنصوری می باشد. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در حال حاضر با پذیرا بودن دانشجویان گرایش فیزیولوژی ورزش در سه مقطع به کار خود ادامه می دهد. 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات