06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

امروز

اعضای هیأت علمی

آزیتا ستار گروه آموزشی علوم تربیتی استادیار صفحه خانگی
ایرج نیک پی گروه آموزشی علوم تربیتی استادیار صفحه خانگی
عباس معدن دار آرانی گروه آموزشی علوم تربیتی استادیار صفحه خانگی
سعید فرح بخش گروه آموزشی علوم تربیتی دانشیار صفحه خانگی
حمید رضا ماکنعلی گروه آموزشی علوم تربیتی مربی صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات