06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠١ آبان ١٣٩٦

امروز

اعضای هیأت علمی

 

                   علی حیدری

                 مجتبی جوادی نیا

                     رسول حیدری

                 سید محسن حسینی موءخر

                   محمد رضا حسنی جلیلیان

                  محمد خسروی شکیب

                    سعید زهره وند

                   محمد رضا روزبه

                   قاسم صحرایی

                  طاهره صادقی تحصیلی

                   صفیه  مراد خانی

                    علی نوری

                  بهمن کرم الهی

 

               

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات