06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٠١ خرداد ١٣٩٨

امروز

کارشناسی

جهت دانلود سرفصل دروس کارشناسی کلیک نمایید:


عنوان لینک
سرفصل دروس کارشناسی جغرافیا لینک دانلود
سرفصل دروس کارشناسی ژئومرفولوژی لینک دانلود
سرفصل دروس کارشناسی آب وهوا شناسی لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات