06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨

امروز

اعضای هیأت علمی

داریوش یاراحمدی گروه آموزشی جغرافیا دانشیار صفحه خانگی
مصطفی کرم پور گروه آموزشی جغرافیا استادیار صفحه خانگی
بهروز نصیری گروه آموزشی جغرافیا استادیار صفحه خانگی
حوریه مرادی گروه آموزشی جغرافیا استادیار صفحه خانگی
حامد عباسی گروه آموزشی جغرافیا استادیار صفحه خانگی
سیامک شرفی گروه آموزشی جغرافیا استادیار صفحه خانگی
علی امیری گروه آموزشی جغرافیا استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات