06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٣ فروردين ١٣٩٨

امروز

اعضای هیات علمی

سید علاءالدین شاهرخی گروه آموزشی تاریخ دانشیار صفحه خانگی
محسن رحمتی گروه آموزشی تاریخ دانشیار صفحه خانگی
شهاب شهیدانی گروه آموزشی تاریخ استادیار صفحه خانگی
داریوش نظری گروه آموزشی تاریخ استادیار صفحه خانگی
توران طولابی گروه آموزشی تاریخ استادیار صفحه خانگی
مجتبی گراوند گروه آموزشی تاریخ استادیار صفحه خانگی
سهم الدین خزائی گروه آموزشی تاریخ استادیار صفحه خانگی
جهانبخش ثواقب گروه آموزشی تاریخ استاد صفحه خانگی
امیر آهنگران گروه آموزشی تاریخ استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات