06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٦

امروز

کارشناس گروه

 

 

 

                               مجید طاوسی چگنی  

                     کارشناس گروه زبان و ادبیات عرب

                     تلفن مستقیم : 06633120106 - داخلی : 1235

                    

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات