06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٣ فروردين ١٣٩٨

امروز

مدیر گروه

alizadeh

دکتر علی اکبر مرادیان قبادی

رشته تحصیلی:زبان و ادبيات عرب

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:Moradian.a@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاه:aliakarmoradian@gmil.com

صفحه خانگی دکتر مرادیان قبادی


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات