06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٣ فروردين ١٣٩٨

امروز

کارشناس گروه

 

 کارشناس گروه:

 نام و نام خانوادگی: حسین دلفان

مقطع و مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

تلفن  : 06633120106  داخلی : 1279

                

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات