06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

مدیر گروه

 

صفحه شخصی مدیر گروه : دکتر علی امیری

رشته تحصیلی : جغرافیای سیاسی

رتبه علمی : استادیار

ایمیل دانشگاهی : amiri.ali@lu.ac.ir

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات