06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧

امروز

مدیر گروه

alizadeh

دکتر علی امیری

رشته تحصیلی:جغرافيا ي سياسي

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:amiri.ali@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاه:aliamiri5620@yahoo.com

صفحه خانگی دکترامیری


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات