06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٣ فروردين ١٣٩٨

امروز

مدیر گروه

alizadeh

دکتر مصطفی کرم پور

رشته تحصیلی:اقلیم شناسی

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:karampoor.m@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاه:mostafa_karampoor@yahoo.com

صفحه خانگی دکترکرم پور


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات