06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧

امروز

دفتر ریاست دانشکده

مسئول دفتر ریاست دانشکده: خانم آرزو روشن پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن تماس: 33120002- 066

دورنگار: 33120003- 066

داخلی : 1247

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات