06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧

امروز

فرمهای مورد نیاز دانشجویان ارشد و دکتری

 

فرمهای مورد نیاز دانشجویان ارشد و دکتری

   دانلود : 001-مراحل_دفاع_دکتری_10064.pdf           حجم فایل 337 KB
   دانلود : 001-فرآیند_دفاع_دکتری_10063.pdf           حجم فایل 119 KB
   دانلود : فرم_هزینه_پروپوزال_1736_3286.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : کاربرگ_توزیع_پایان_نامه.pdf           حجم فایل 125 KB
   دانلود : فرم_درخواست_طرح_مشکل.pdf           حجم فایل 160 KB
   دانلود : فرم_درخواست_تصویب_موضوع_بايان_نامه.pdf           حجم فایل 79 KB
   دانلود : فرم_پروپوزال_دکتری_و_ارشد.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : صحافی.pdf           حجم فایل 133 KB
   دانلود : پیشنهاد_دفاع_جدید.pdf           حجم فایل 29 KB
   دانلود : پیشنهاد_برگزاری_آزمون_جامع.pdf           حجم فایل 130 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات