06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠١ آبان ١٣٩٦

امروز

دکتری

پروپزال آقای نورالدین بازگیر رشته زبان و ادبیات فارسی به شماره دانشجویی  912943001 عنوان به «بررسی تطبیقی سفرنامه های تخیلی به جهان آخرت » به تصویب رسید.

پروپزال آقای یوسف علی بیرانوند رشته ادبیات فارسی مقطع دکتری به شماره دانشجویی  911290043003 با عنوان «بررسی و تحلیل تعارض و مذاکره در حماسه های مشهور جهان  » به تصویب رسید .

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات