06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧

امروز

چارت دروس

 

    چارت رشته زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

عنوان لینک
چارت دروس كارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگليسی سال 1391 لینک دانلود
چارت دروس كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبيات انگليسی سال89 لینک دانلود
چارت دروس كارشناسی رشته زبان و ادبيات انگليسی لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات