06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧

امروز

چارت دروس

 

جهت دریافت  چارت های گروه تاریخ کلیک نمائید.


عنوان لینک
چارت دروس کارشناسی تاریخ لینک دانلود دروس تاریخ
چارت دروس کارشناسی ارشدتاریخ ایران اسلامی لینک دانلود دروس کارشناسی ارشد
چارت دروس کارشناسی ارشدتاریخ تشیع لینک دانلود دروس ارشد تاریخ تشیع
چارت دروس دکتری گرایش تاریخ اسلام لینک دانلود
چارت دروس دکتری گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات