06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧

امروز

کارشناسی ارشد

دروس ارائه شده کارشناسی ارشد تربیت بدنی :

   دانلود : ارشد_محض4.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : ارشد_فعالیت_2.pdf           حجم فایل 138 KB
   دانلود : ارشد_محض_2.pdf           حجم فایل 137 KB
   دانلود : ارشد_کاربردی_4.pdf           حجم فایل 132 KB
   دانلود : ارشد_کاربردی_2.pdf           حجم فایل 141 KB
   دانلود : ارشد_بالینی_4.pdf           حجم فایل 132 KB
   دانلود : ارشد_بالینی_2.pdf           حجم فایل 143 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات